บอลลี่ มังกร : : อุตส่าห์ยืนเก๊ก บ่แม่นสเปค(ว่าซั่น) :