เนื้อเพลง Tell Me Your Wish (Genie) Girls' Generation (SNSD)

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

โซ วอ นึน มา แร บวา นี มา อิม โซ เก อี ซิล ชา คึล กู มึล มา แร บวา

นี มอ รี เอ อี ซึล อี ซัง ฮยอง อึล คือ รยอ บวา คือรีโก นารึล บวา  นัน นอ เย Genie ยา กู มี ยา Genie ยา

คือ ริม คา รึล ทาโค ทัล รยอ บวา  นอล แน ยอพ ชา รี เอ อา จา คือชอ แน อี คึล ริม โซ เก โมดู ทอล ชยอ

คา ซึม พอค ชา ทอ ชยา พอ รยอ โด พารัม คยอ เร นัล รยอ บอ รยอ โค ชี คึม อี ซุน คัน เซ ซัง อีล นอ เย คอท

                * คือ แร โย นัน นอล ซารังแฮ ออน เช นา มี ดอ  กุมโด ยอลชองโด นา ชูโค ซิ พยอ

                นัน คือแด โซวอนึล อี รวอ ชู โค ซิ พึล แฮง อุน เน ยอซิล

                โซวอนึล มา แร บวา (I’m Genie for you, boy) โซวอนึล มา แร บวา (I’m Genie for your wish)

                โซวอนึล มา แร บวา (I’m Genie for your dream) แน เค มัล มา แร บวา (I’m Genie for your world)

โซ วอ นึล มา แร บวา ชีโรฮัน นัลดือรี นอน ชี คยอพ ซี อัล นี

พยอง พอ มัล แซง ฮัล เร นอน มู ทยอ บอ รยอซ นี

อี เช คือ มัล เก ออ นา.นอน นา เย Superstar, shiningstar, superstar

ซิม ชัง โค รี คา ทึน ตอล รึ เม Harley เย เน โม มึล มัท คยอ บวา  อี เซ อี เซ ซัง อึล โอ ชึก นอ เย โม แด

ฮา โน โซ รี คา ทึล พา โด กา  แน คา ซือ เมน นอ เย เซ โอ นี นานึน นอ เย คิล ยอง วอ นัน Biggest fan

( * )

โซวอนึล มา แร บวา   ( DJ put it back on )

                คือ เร โย นัน นอล ซารังแฮ ออน เช นา มี ดอ กุมโด ยอล ชอง โด นา ชู โค ซิ พยอ

                นัน คือ แด โซ วอ นึล อี รวอ ชู โค ซิ พึล แฮง อุน เน ยอ ซิล โซวอนึล มา แร บวา

                นัน นอล ซารังแฮ นอน นา เย Music นัน นอล ซารังแฮ นอน นา เย คี ปึม

                นัน นอล ซารังแฮ นัน นอ เย แฮง อุล อี เค โก ซี พอ

                โซ วอ นึล มา แร บวา (I’m Genie for you, boy) โซ วอ นึล มา แีร บวา (I’m Genie for your wish)

                โซ วอ นึล มา แร บวา (I’m Genie for your dream) แน เก มัล มา แร บวา (I’m Genie for your world)

                โซ วอ นึล มา แร บวา (I’m Genie for you, boy) โซ วอ นึล มา แร บวา (I’m Genie for your wish)

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง Girls' Generation (SNSD)

เสื้อ CHORDTABS 2022

คอร์ด Tell Me Your Wish (Genie) Girls' Generation (SNSD)

Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง