เนื้อเพลง Alone CN Blue

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา   เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา

พวา บวา นา รึล พวา บวา ตก บา โร เน ทู นู นึล บวา

คอ บวา อี มิ นอ นึน ตัน โก ซึล โพ โก อิด ซอ

check it one two three ชี กเย บา นึล มัน ชยอ โบ นึน เก

มัล อัน เฮ โด ทา รึน ซา รัม เซง กิน กอล อา ลา

โย จึม นอน นา อา นิน ทา รึน ซา รัม กวา มัน นา มี ชัด ดอ รา

อี เจ นึน มอน จอ ชอน ฮวา โด คอล จี อัน ดอ รา

นา รัง อิด ซึล เต นึน ฮา รุ กา อิล โช รา โด นอน เน อา เพ ซอ โย จึม ฮา นึล มัน โพ ดอ รา

Oh I know your mind อี มิ นอ วา นา เอ คอ รี

มอ ลอ จิน คือ รี โก พอ รอ จิน นัม โบ ดา มด ทัน อู รี ซาย

                * oh baby เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา ดารีดิรีดารา ดู เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา ดารีดิรีดารา ดู

                เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา ซา รา เง ซึล พอ ฮา โก ซา รา เง นุน มุล จิด นึน เว โทร ลี

        ** sad sad sad sad sad sad sad tonight คา ซือ มี อา พา

        Oh no no no no no body knows มัม มล ลา

one two three four five six seven night ซู มา นึน พา มึล เซ อู มยอ นา รึล ทัล เร โก อิด ซอ

ชา รา รี ทา รึน ซา รัม เซง กยอก ตา โก เน กา ชี ลือ มยอน ชิล ทา โก

ชา รา รี ซล จิ คา เก มา เร จยอด ดา มยอน นัน นอ รึล ชุก โท รก มี วอ ฮา จิน อา นัด ซึล เทน เด

check it one two three เน มา รึล ทเว เซ กยอ บวา โด อี รี จอ รี ทูล รอ เด นึน คอ จิด มา ลี ยา

( * , ** )

ซา ราง งี คา เน ซา รา งี ตอ นา เน

(ฮัน ซา รา มึล คือ รี โก ฮัน ซา รา งึล เน เก นึน อิก ซุ เค ตอน โม ดึน คอด ดือ รึล)

อี พา มี คา มยอน นอล ชี วอ ยา เกด จี

(คือ เร นา ออก จี โร รา โด นอ รึล ชี วอ ยา เกด จี นัล พอ ริน นอล เซง กา คา มยอน คือ เร ยา เกด จี)

(Gone Gone my love is gone)

                เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา ดารีดิรีดารา ดู เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา ดารีดิรีดารา ดู

                เว โทร ลี ยา เว โทร ลี ยา ซา รา เง ซึล พอ ฮา โก ซา รา เง นุน มุล จิด นึน เว โทร ลี

        sad sad sad sad sad sad sad tonight กุม อี กิล วอ เน

        Oh no no no no no body knows นัล มล ลา

        one two three four five six seven night ซู มา นึน พา มึล เซ อู มยอ นุน มุล ฮึล รี โก อิด ซอ

คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง CN Blue
[ คอร์ด Alone CN Blue]
Blogspot - Wordpress - Pinterest