เนื้อเพลง เติ่ง ไต้ เจอะ หนี่ ไวท์ ธนา เตรัตนชัย

[คอร์ด กีต้าร์] [คอร์ด อูคูเลเล่] [แทป Guitar] [แทป Bass] [แทป Drum] [แทป Keyboard]

หนี คาน เจียง หวอ บ่าง หว่อ หว่อง จือ หนี่ เต๋อ เช๋อ หยี่ หนี เคอ คาน เต๋า หว๋อ เชิง ชิง อ่าย เจ๋อ นี
 
หว่อ ซิน จง หู ห่าย หว่อ จุ๋ย เถิง ซี่ เตอ หมิง จื่อ นี ถิง เตา หว๋อ ซิง เตอ ฮู หว่าน บา
 
        * หว่อ หย่ง ซิง ถิง ซุง เชว๋อ หวอ อ้าย หนี่ ชิง ซี่ ติง ชว๋อ หวอ อ้าย หนี่
 
        หลิ่ง ถิง หนี เหนอะ ฮู เชิง เติง เจ๋อ ยี่ เกิ่ล เชิง นี เติง ตาย เจ่อ นี
 
                ** หว่อ ย่ง ชิน คั่น นี ฮว่าน หนี่ เติ่ง เจอะ หนี่ เตอะ เซิน หยิ่ง เซี่ยง หว่อ โจว ไหล
 
                ชี ไต้ เจอะ โหย่ว อี้ เทียน หนี่ ฮุ่ย คั่น เต้า หว่อ หว่อ ย่ง ซิน คั่น หนี่ หว่อ อ้าย หนี่
 
หนี ถิง เจียง หว่อ บ่าง เขิ่น จิน หว๋อ เต่อ ชุน ไจ๋ บ่าง นี เขิน ชุน เต๋า หว๋อ เชิง ชิง เติ่ง หนี ฮวาย
 
หว๋อ ซิง จง เข๋อ หว่าย เจิ่ง จุ๋ย เชิน ชิง เตอ ชว๋อง เย เหวิน เหวิน วอ ชิง หว๋อ ปิง เปิง ซิ่น ชี๋
 
( * , ** )
 
( ** )
 
หว่อ ย่ง ซิน คั่น หนี่ หว่อ อ้าย หนี่
คอร์ด คอร์ดเพลง เนื้อเพลง ไวท์ ธนา เตรัตนชัย

เสื้อ CHORDTABS 2022

คอร์ด เติ่ง ไต้ เจอะ หนี่ ไวท์ ธนา เตรัตนชัย

Blogspot - Wordpress - Pinterest - Facebook - ขอเพลง