แทป Bass เพลง ถ้าฉันเป็นเธอ : เหินฟ้า สรวิศ AF 10

Verse 1 [0.19]
Pre Hook 1 [0.46]
Hook 1 [1.07]
Verse 2 [1.42]
Pre Hook 2 [2.10]
Hook 2 [2.31]
Instru [2.59]
Last Hook [3.16]
Share