แทป Bass เพลง Rock Bottom : U F O

Intro [0.00]
Verse [0.25]
Hook 1 [0.50]
Hook 2 [1.38]
Bridge [2.03]
Instru 1 [2.38]
Instru 2 [4.07]
Last Hook [5.55]
Share