แทป Bass เพลง กอด : In Depth

Intro + Verse 1 [0.16]
Hook 1 [1.02]
Verse 2 [1.49]
Hook 2 [2.35]
Bridge [3.06]
Last Hook [3.29]
Share