แทป Guitar เพลง Night Life : Potato

Intro [0.00]
Solo [0.00]
Brige [0.00]
Lick2 [0.00]
lick [0.00]
Intro [0.00]
Outro [0.00]
Lick 1 [0.11]
Bridge [0.39]
Lick 2 [1.13]
Solo [2.07]
Outro [3.25]
Share