แทป Guitar เพลง ฟ้อง : Sleeping Sheep

Intro [0.00]
Hook 3 [0.00]
Verse 3 [0.00]
Solo [0.00]
Hook 2 [0.00]
Verse 2 [0.00]
Hook [0.00]
Vesre 1 [0.00]
Intro [0.00]
Outro [0.00]
Verse 1 [0.20]
Hook 1 [0.50]
Verse 2 [1.10]
Hook 2 [1.40]
Solo [2.22]
Verse 3 [2.52]
Hook 3 [3.12]
Outro [3.47]
Share