แทป Bass เพลง อยู่คนเดียว : WANYAi แว่นใหญ่

Verse 1 [0.27]
Hook 1 [0.59]
Verse 2 [1.46]
Hook 2 [2.18]
Last Hook [3.24]
Share