แทป Bass เพลง อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง : ดูโอเมย์

Verse 1 [0.30]
Hook [1.20]
Verse 2 [2.13]
Last Hook [3.03]
Share