แทป Bass เพลง เหตุใด : Whal & Dolph

Verse 1 [0.09]
Hook [1.01]
Verse 2 [1.35]
Instru [2.08]
Ending [3.17]
Share