แทป Bass เพลง ใจอ้ายสลาย : ก้อง ห้วยไร่

Verse [0.26]
Hook [1.15]
Instru [1.47]
Last Hook [2.47]
Share