แทป Bass เพลง เว้าสู่ฟัง : ปรีชา ปัดภัย

Verse [1.10]
Hook [1.45]
Instru [2.18]
Last Hook [3.12]
Share