แทป Guitar เพลง ลม : สุเมธ & เดอะปั๋ง

Intro [0.00]
Solo [1.33]
Outro [2.55]
Share