แทป Bass เพลง อีหยัง(Why) : ฐา ขนิษ

Hook 1 [0.41]
Verse [1.11]
Hook 2 [1.57]
Instru [2.27]
Last Hook [3.13]
Share