แทป Bass เพลง สุขขีหมั่น : แจ็ค ลูกอีสาน

Intro [0.01]
Verse [1.03]
Hook [1.41]
Bridge [2.14]
Instru [3.01]
Last Hook [3.34]
Share