แทป Bass เพลง ใจสิเพ : ลำไย ไหทองคำ

Intro [0.12]
Verse 1 [0.36]
Hook 1 [1.05]
Bridge [1.36]
Verse 2 [2.12]
Hook 2 [2.26]
Instru [2.54]
Last Hook [3.13]
Share