แทป Bass เพลง บรรลุนิติภาวะ : เนสกาเเฟ ศรีนคร

Instru [0.02]
Verse 1 [0.31]
Hook [1.12]
Verse 2 [1.45]
Last Hook [3.12]
Share