แทป Bass เพลง ข้าวเกียหมา : ศาล สานศิลป์

Verse [0.51]
Hook [1.22]
Bridge [1.59]
Instru [2.32]
Last Hook [3.02]
Share