แทป Bass เพลง คน : สงกรานต์ รังสรรค์

Verse 1 [0.15]
Hook 1 [0.52]
Verse 2 [1.38]
Hook 2 [2.15]
Instru [2.52]
Last Hook [3.19]
Share