แทป Bass เพลง บอกเลิกเขาแต่เฮาเจ็บ : ตาล วงลายสยาม

Verse [0.30]
Hook [1.51]
Instru [2.20]
Last Hook [3.05]
Share