แทป Bass เพลง พ่ายนม : ขันโตก ตัวเต็ง

Intro [0.26]
Verse [0.43]
Hook 1 [1.14]
Hook 2 [2.11]
Instru [2.28]
Last Hook [2.56]
Share