แทป Bass เพลง ทางผ่าน : Big Ass

Verse 1 [0.12]
Hook 1 [0.56]
Verse 2 [1.25]
Hook 2 [2.09]
Instru [2.32]
Last Hook [2.53]
Share