เอกราช สุวรรณภูมิ : : ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น :