ต้นฮัก x ประธานฮ่าง x กล้วย : : ได้การ (ได้การว่าเถาะไป๋) :