จ่าเถิง เลิงนกทา : : อ้ายตั้งใจฮักเจ้าตั้งใจทิ้ง :