การ์เนต& การ์ฟิวส์ สะเลอปี้ : : โอมมะลู(คนฮู้อย่าไห้ เพี้ยง) :