กบ วีรศักดิ์ เกลือกัน Feat. อัญชลี จงคดีกิจ : : บทเรียน (Lesson) :