รายละเอียดการสมัคร วีดีโอผู้เข้าประกวด


รายละเอียดการสมัครเข้าประกวด

Hard Rock Pattaya Guitar Battle 2016


กลับมาอีกครั้งกับการประกวดกีตาร์ที่จะเน้นการ Battle กันสุดมันส์ครับ ครั้งนี้จะประกวดวันที่ 19/3/2016 สำหรับรายละเอียดต่างๆดูได้ด้านล่างเลยครับ

Apply here! สมัครได้ที่ : http://goo.gl/TyavX1

Rules & regulations / กฏระเบียบการสมัคร : https://goo.gl/kBh11V

Download backing track for your audition / ดาวน์โหลด backing track : https://goo.gl/blOeWRวีดีโอผู้เข้าประกวด

คุณ PEAST Wongwiseskul

คุณ ปรเมศ กาหาญ

คุณ วรบุตร เตี้ยประเสริฐ (ต้อม)

คุณ สันติภาพ บัวศรีทอง

คุณ ทรงวุฒิ ภูดี

คุณ ชัชวาล พลายแก้ว

คุณ ธรรมรัต อุยตระกูล

คุณ อลันดา ฉันทรัตนโชค

คุณ ศุภฤกษ์ ชาญกล

คุณ คชานนท์ บุญมาก

คุณ Pusak Sakulsom

คุณ อาทิตย์ หงส์ธัมรงค์

คุณ อภิวิชญ์ มีมงคล

คุณ นราธิป อาภาศิริผล

คุณ อภิชัย โพธิ์หอม

คุณ ปรัชญา ไชยาฟอง

คุณ นฤเบศร์ เอื้อกูลวราวัตร

คุณ ธีรวัฒน์ ปุณยประยูร

คุณ ภาณุวัฒน์ เกิดดี

คุณ อานนท์ ปานสอาด

คุณ สัณฑ์ ชินะประยูร

คุณ ประพล สุขสุโฉม

คุณ ทศพล เรืองพณิชยกุล

คุณ นวพล เทพอุทัย

คุณ นพ. ทศพล ชุ่มสูงเนิน

คุณ รัฐพงษ์ กุลกิติโกวิทย์

คุณ พรนิมิต นิยมทอง

คุณ สมานชัย เมืองสุข

คุณ Anurack JIwavirog

คุณ ทรงภพ สมุทรผ่อง

คุณ สมสิทธิ์ จันทรศรี

คุณ ณัฐธีร์ รุ่งเลิศนิรันดร์

คุณ พิชญา มุสิกบุตร

คุณ เปรม เกิดผล

คุณ Panupong Chuchuen

คุณ ทศพร สมัครัตน์

คุณ อิสรา ศรีใหญ่

คุณ ทูล เลิศนำเชาว์

คุณ พงศกร วิมล

คุณ วิรัช วงศ์ศรีพรหม

คุณ ธีรพงษ์ ถาวรอภิชาติ

คุณ ณรงค์ยศ สงวนพงษ์

คุณ Pan Muangsaen

คุณ ณฐพงศ์ ศิลปะสอน

คุณ เอกนรินทร์ ศรีเจริญ

คุณ ณฐนนท์ ณ สงขลา

คุณ ศุภกิตต์ อาศิรสิริวาณิช

คุณ สัณหณัฐ มหันตธนพันธุ์

คุณ เอกพัชร เอียดดำ

คุณ ธนกร พิทักษ์

คุณ อัจฉริยะ สุริยนต์

คุณ ภกร ชนะจรัญวิทย์

คุณ อิสระ เจริญผล

คุณ Arif Sani

คุณ ณัฐพล สิทธิพรรณโยธา

คุณ Matopoom Mamak

คุณ พงศธร นาคสังข์

คุณ พงศกร วิมล

คุณ วรพล พรหมพิทักษ์

คุณ อาจอง วรชาติตระกูล

คุณ ผ่านฟ้า (จุง) ปาวิชัย

คุณ วิวัฒน์ มีไม้ดี

คุณ Alongkorn Srimuangthon

คุณ ศักดา จริยาวุฒิกุล

คุณ จารุวัตร บุญมาเกิด

คุณ ปฐมพล เขียวเปล่ง

คุณ พงศธร จันทาภากุล

คุณ วีระพล แสงอรุณ

คุณ Warodom Prakobpanit

คุณ เบิร์ด พระประแดง