คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK

คอร์ด เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK | คอร์ดเพลง เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK | คอร์ดกีต้าร์ เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK | เนื้อเพลง เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK

น้าเน็ก Feat.ILLSLICK : : เพลงชาติผับ อโคจร :
คอร์ด : แทป กีต้าร์ : แทป เบส : เนื้อเพลง : คอร์ด อูคูเลเล่ : ฟังเพลง ชมMV : พิมพ์คอร์ด
เพลงชาติ อโคจรผับ มา HaYo ตั้งใจฟังเx็ดแม Ha Ha Ha Ha Ha นี้เป็นโอกาสที่ชาวอโคจร จะไดแสดงพลัง อโคจรเป็นรัฐอิสระไรกฏหมาย ใครหนาใหนอยาไดมาเxือก และนี้คือเพลงชาติของ พวกมึง ชูมือมา ชูมือมา จงฟัง หลายคนนั้นไมเขาใจในสิ่งที่กูกําลังกระทํา ไอสัส ไมทันไดถาม ตัดสินไปแลววากูระยํา เป็นxวยอะไรนักหนา ไมใหกูไดอธิบายสักคํา กู จะพูดเป็นครั้งสุดทายและขอใหมึงไดจดไดจํา วานี้คือ อโคจร และมันกอเปนงานธีม มึงคิดหรอวากูทําสั่วๆ ไอเxี้ยกูมาเป็นทีม กิจกรรมของผับแหงนี้คือการพูดจาหยาบ คาย แตถามึงรับไมไดก็เป็นปัญหาของมึงไอควาย (กูอยูในอโคจร) อยามัวกมหนา เลนไลน โทรศัพทมันเx็ดไดมั้ย คุยกับมนุษย ซิไอชิบหาย (กูอยูในอโคจร) ตองเฮฮา กับรอบขาง แตถาเงี้ยนจะเx็ดกับใคร กูเตือนเอาไวอยาลืมถุงยาง (กูอยูในอโคจร) ขอใหมึงสุขสําราญ แตถาใครที่กวนสนตีน ระวังใหดีกูยิงกระบาน (กูอยูในอโคจร) ขอใหปลดปลอยสันดาน แตทุกคนจําไว พวกเรานั้นไมใชอันธพาล ชูนิ้วกลางที่นี้คือ อโคจร แดกยันเชา มึงไมตองหลับไมตองนอน อีเxี้ยทั้งหลาย อยา เxือกมาทําเป็นโลกสวย สุภาพเรียบรอยมึงไปที่อื่นเลยไอxวย (ซํา) เด็กเสริฟจะถามมึงวาแxกเxี้ยอะไรไอสัส เหลาของกูราคาไมแพง ใหมึงเมาราคา ประหยัด โคตรสูตรมหาประลัย เมาหัวทิ่มนะมึงออนหัด คิดจะแxกกอแหกตาดู เมนู กูเขียนไวชัด (เริ่มที่สูตร1) กูเรียกมันวาหมาไมแxก แตขอใหพวกมึงแดก รับรองวา เมาอวก จนคอมึงแตก (แลวไปที่สูตร2) กูเรียกมันวาพอมึงตาย รับรองวาเมาxิบหาย ฉลองความตายใหพอพวกมึง (แลวไปที่สูตร3) กูเรียกมันวานําลางตีน เมาแลวมึงอยา ไดวีน ไมงั้นอาจโดนประเคน สนตีน (แลวไปที่สูตร4) กูเรียกมันวาเx็ดเข รับรองวา เมาจนเซ จนเผลอไปเx็ดกับ จระเข (แลวไปที่สูตร5) กูเรียกมันวาแลวแตเฮีย สวน ผสมนั้นตามแตเฮีย แตรับรองวาเมาเหี้ยๆ (หรือถาวามึงจน) กอขอแนะนําใหแดกแต เบียร แลวเก็บสตางคที่เหลือ ไปซื้อโกเต็กช ฝากเมีย (ซํา* 2รอบ) *หมอยอยาพูดวาหมอยใหเรียกวาฝอยขัดแxด แxดอยาพูดวาแxดใหเรียกวาตับ ของxี xีอยาพูดวาxีใหเรียกวาที่จอดxวย xวยอยาพูดวาxวยใหเรียกวาหลักปักxี (ซํา*) ดูในยูปทูป หลาย ๆ ปีที่ผานมา แมงสนุก กูอยากไปดานาวา ไอเxี้ยเน็ค ๆ นาเน็คแมงผันตัวเองมาเปนนักรองตั้งแตเมื่อไหรวะ นาเง็ก แมงสุดยอดอะ สักดวยหรอ ไมเคยรูงะ ไอเxี้ยเน็ก นาแมงเด็ด Emiฮaked :) นาเนกปาววะนั่น อวนขึ้นนะ เหยไอเxี้ยนําลางxีนมา1ถังดิ ฟังไมรูเรื่อง ชวยบอกที่นาพูดไร Y_Y นึกนาเนค รองเxี้ยยยไรของมึง ควายเอยย!! Pxest Winnerxath เกือบเจงละถามึงคิดทํานองเอง เพิ่งรุวานาสักดวย เทสาสสสส Mightz Mxeztiie Xubu Xiraxreya Xok Blarbas เสียดายเปลา นาเนก เนื้อรองเฟี้ยว เขาไปอโคจรแมงมีแตกลิ่นเนื้อสาสสส ไอสัด. หูกรุแทบแตก,,, เพลงเหี้ยๆเอาไปรองใหพอใหแมมึงฟังรึยัง ทํานองคุนๆ นะคะ ^^ แหม...คิดเองหรอเนี่ย นาเนก โคตรชอบ เจง ๆ มีแบบ HQ ปาวครับ อยากไดยินชัดๆ แร็ปเน็ก สัส ไอบาจะตั้งรัฐบาลประชาชนแลวถามหนอยใครจะเชื่อมึงวะแลวเศรฐกิจไมรมจมหรือ วะ เxดเข นาแก เจงจิง สุดยอด โคตรเทอะ ^^ อยากลองไปนะแตมันลําบากเหลือเกิน ชอบบบบบบบ Flow นําลางตีน Xttawut Xrmyny La-orkhai เจงวะ!นา สุดยอด Worachat Ixtharachanwora. Ktp Jpkt. Boon help Kpboo. Ronnie Xurai แหลมอะ.. สามบาทหาเสียบไปทําไรที่นั่น เพลงแมงสุดตีนเลยวะ.... สุดยอดของเนื้อ ขอนําลางตีนหนึ่งที่ Xareya Isalam นึกวา เอ อีโบลา นาเน็ค555
 
 
คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง น้าเน็ก Feat.ILLSLICK
เพลงชาติผับ อโคจร เกลียดสงกรานต์ ซะอย่างงั้น

คอร์ด เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK | คอร์ดเพลง เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK | คอร์ดกีต้าร์ เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK | เนื้อเพลง เพลงชาติผับ อโคจร น้าเน็ก Feat.ILLSLICK

เพลง - คอร์ดเพลง - เนื้อเพลง - ฟังเพลง - มิวสิควีดีโอ MV - คอร์ด - คอร์ดกีต้าร์ - คอร์ดอูคูเลเล่
Share
Chordtabs.in.th คอร์ด คอร์ดเพลง คอร์ดกีต้าร์ เนื้อเพลง แทป ที่มีคุณภาพและอัพเดทไวที่สุดของไทย 2006 Copyright ChordTabs.in.th. All rights Reserved.